Behandlingen

Hur experterna ser på behandlingen mot hepatit C

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet. Deras huvuduppgift är att verka för en rationell användning av bland annat läkemedel mot hepatit C.

2015 tog Läkemedelsverket i samverkan med RAV fram en ny behandlingsrekommendation för hepatit C. När ytterligare läkemedel godkändes i EU och introducerades året därpå uppdaterades rekommendationen i september 2016. Expertgruppen rekommenderar att alla med kronisk hepatit C ska få göra behandlingen, detta med tanke på risken för allvarliga komplikationer samt för att minska smittspridning och stigmatisering.
Tyvärr är de nya läkemedlen så dyra att det för närvarande inte är möjligt att erbjuda behandling till alla med kronisk hepatit C. Sedan den interferonfria behandlingen mot hepatit C infördes i Sverige 2014, har mer än 4000 patienter gjort behandlingen. Huvuddelen av dem hade en avancerad leversjukdom. Antalet personer med hepatit C i samhället minskade endast i liten grad eftersom fortsatt smittspridning sker främst bland drogmissbrukare.

Världshälsoorganisationen (WHO) vill att världens länder minskar antalet personer med kronisk hepatit C med 90 procent till år 2030. För att kunna påverka förekomsten av hepatit C krävs att behandlingen ska erbjudas även de personer som sprider smitta. Detta skulle i praktiken innebära att aktiva injektionsmissbrukare måste erbjudas behandling. För att en sådan behandlingsinsats ska bli framgångsrik krävs omfattande resurser och samordning av insatser inom missbruksvård, psykiatri, sociala myndigheter, rättsvårdande instanser och sjukvården. Möjligheter att genomföra en sådan insats saknas i praktiken på de flesta håll i Sverige idag.

Källa